תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר “nimrod reshef” (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י רשף, (להלן: “העוסק”). האתר משמש כאתר סחר ומכירה רשמי ובלעדי למוצרים של העוסק בישראל (להלן: “המוצרים”). האתר הינו בבעלותו הבלעדית של העוסק.

1. כללי

 1. התנאים בתקנון זה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת (אך לא רק) טלפון סלולארי, מכשירי טאבלט למיניהם, ועוד) .
  כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט, בין באמצעות רשת הסלולרי ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 2. השימוש באתר כפוף לאמור בתקנון זה ובעצם הגלישה והשימוש באתר יראו את המשתמש כמי שמסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן.
 3. חל איסור לעשות שימוש באתר למטרות לא חוקיות כלשהן.
 4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  העוסק עושה כמיטב יכולתו להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים, לרבות תמונות. חרף האמור יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או שלא מתוך רצון להטעות אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, והעוסק ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות ו/או ההשמטות.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות של המשתמש ו/או המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 6. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את העוסק.
 7. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המוצרים כפי שהם במציאות.
 8. המועד שנרשם, לכל דבר ועניין, במחשבי העוסק הוא המועד הקובע לכל דבר.

2. הרשמה לאתר

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים (להלן: “הזמנה”) על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון. על המזמין לבחור אם ברצונו לקבל מהעוסק מידע פרסומי ושיווקי. אישורו של המזמין לפי סעיף זה מהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהעוסק כאמור, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. אישור זה יהיה בתוקף עד לביטולו על-ידי המזמין בהודעה לעוסק.
 2. כל אדם רשאי להשתמש באתר, לרבות לצורך ביצוע של רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו בגיר שמלאו לו 18 הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ובעל כרטיס אשראי תקף על שמו, שהונפק על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
 3. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.
 4. העוסק רשאי מעת לעת לדרוש מהמזמין פרטי זיהוי נוספים.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העוסק יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על-פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים של העוסק ו/או בצד ג’ כלשהו;
  5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב, מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו על מנת לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה, לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ובנוגע להתנהלות במידה שמקבל ההזמנה אינו נמצא בבית. קיימת חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדי זאת לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מלאים ומדויקים. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 4. במקרה שהמוצרים יוחזרו לעוסק משום שבהזמנה נמסרו פרטים מוטעים המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצרים על ידי המזמין ייחשב לביצוע הזמנה. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי , הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב המזמין עבור המוצר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או באמצעות אפליקציית ביט כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי העוסק והאתר.

4. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי \ אפליקציית ביט.
 2. אם המזמין יבחר להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.
 3. העוסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהעוסק יכבד.
 4. לאחר שפרטי התשלום הוזנו בטופס ההזמנה המקוון, יישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את העוסק לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו על-ידי העוסק.
 5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה והוא יחויב בעלות המוצרים.
 6. במקרה בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והעוסק יצור עמו קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצרים הנרכשים במלאי במועד ההזמנה ו/או במועד האספקה המבוקש. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא לעוסק חבות כלשהי כלפי המזמין בכפוף לכך שהעוסק ישיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם לעוסק בגין המוצרים ו/או יבטל את החיוב של המזמין אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידיו.
 9. מועד המשלוח יקבע לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 10. במידה שהמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע על כך לעוסק על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

5. אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר על-ידי העוסק תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי, כמפורט לעיל. המוצר יסופק לכתובת שהמזמין מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 2. זמני האספקה של המוצרים הם: באמצעות דואר רשום (בדואר ישראל) – תוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה; באמצעות חברת משלוחים – תוך 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. ימי עסקים לעניין תקנון זה: ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 3. שליחת מוצרים באמצעות חברת משלוחים תיעשה לכתובת המזמין או לנקודת חלוקה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים ולאזורי החלוקה של חברת המשלוחים, ובתיאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 4. במידה שאין ביכולתה של חברת המשלוחים, מכל סיבה שהיא, לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח שצוינה על-ידי המזמין בהזמנה, העוסק יודיע על כך למזמין ויפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 5. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, המזמין יישא בתשלום של דמי משלוח (להלן: “דמי המשלוח”). סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח שאותה המזמין בחר (דואר רשום או חברת משלוחים), אלא אם כן צוין אחרת.
 6. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי. העוסק רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
 7. העוסק לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה של מוצרים ו/או לאי אספקה של מוצרים, אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע;
  2. אירועים שאינם בשליטת העוסק כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של מוצר.
  3. כל סיבה שאינה בשליטת העוסק.
  4. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
  8. במקרה שהמזמין לא יהיה בנקודת מסירת המוצר במועד שתואם עמו המוצר יוחזר על-ידי חברת המשלוחים לעוסק והמזמין יחויב בעלות ההחזרה לעוסק.
  9. על המזמין להודיע מיידית לעוסק אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במקרה כזה זמן האספקה בהתאם לסעיף 5.2 שלעיל ייחשב מיום תיאום מועד חדש עם המזמין.

6. ביטול רכישה מצד המזמין

המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

 1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”לnimrod.reshef@gmail.com
 2. ביטול עסקה על-ידי המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 3. ביטול העסקה על-ידי המזמין כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
 4. ככל שהמזמין ביקש לקבל את המוצר עם הקדשה בכתב יד מאת נמרוד רשף יראו את הדבר כשימוש שנעשה על-ידי המזמין במוצר ובמקרה כזה לא תהיה למזמין זכות לבטל את העסקה.
 5. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על-ידיו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. דמי המשלוח אינם מהווים חלק ממחיר המוצר ולכן ככל שהמוצר נשלח למזמין לפני קבלת ההודעה על ביטול העסקה, דמי המשלוח לא יוחזרו. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול או דמי משלוח כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר את המוצר, יחולו גם-כן.

7. ביטול רכישה מצד העוסק

 1. העוסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.ֿ
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמין, והעוסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או ישיב לו כל סכום ששולם בגין מוצרים שלא סופקו עקב ביטול עסקה ו/או מכירה ו/או הזמנה כאמור.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העוסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה שהתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי העוסק לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור העוסק לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8. קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג ומין באתר, בשמו, בתוכנו, בשם המתחם שלו ובמוצרים, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים, העיצובים, הסמלים, סימני המסחר, הסודות המסחריים והמוניטין, הנם רכושם של העוסק בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לעוסק להשתמש בהם. במידה וצד שלישי מצא שלא ניתן לו קרדיט על קניין רוחני המוצג באתר ולטענתו מגיע לו, אזי יפנה אל העוסק ובמידה וטענתו צודקת, העוסק יוסיף את הקרדיט המסוכם לאלתר.
 2.  אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע או תוכן כלשהו מהאתר או מהמוצרים, בכל מקום שהוא ולכל מטרה שהיא, בלא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב של העוסק.
 3. אין לקשר לתכנים מהאתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא. על אף האמור, ניתן לבצע קישור עמוק לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר (להלן: “קישור עמוק”) וזאת בכפוף לקבלת הסכמה מהעוסק מראש ובכתב.
 4. העוסק רשאי להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה למאן-דהוא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העוסק.

9. אחריות

 1. האתר הינו סאטירי, ואין לייחס למוצג בו שום משמעות זדונית או ניסיון לפגוע.
 2. העוסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא למוצרים ו/או לאתר ו/או לביצועי האתר.
 3. העוסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי העוסק עושה ויעשה כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 4. בכל מקרה העוסק לא ישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

10. סודיות ופרטיות

 1. המזמין מאשר, כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה למסור פרטים כלשהם לעוסק וכי מסירת כל המידע שנמסר על-ידיו לעוסק נעשתה מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 2. שם, מען ודרכי התקשרות של המזמין (להלן: “פרטי המזמין”) יישמרו על-ידי העוסק.
 3. העוסק לא יעביר את פרטי המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך, וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 4. העוסק לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה שאותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים על-ידי העוסק.
 5. למרות האמור לעיל, העוסק יהא רשאי להעביר את פרטי המזמין לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעוסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או כאשר המזמין עשה שימוש בשירותי האתר ו/או העוסק לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי העוסק צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המזמין לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 6. העוסק יוכל להשתמש בפרטי המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים ו/או לצורך פרסום ממוקד.
 7. המזמין מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש כאמור בתקנון זה בפרטים שנמסרו על-ידיו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העוסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע שבידיה על-ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העוסק ו/או להשתמש בו לרעה ו/או לעשות בו שימוש בלתי מורשה, לא תהיה למשתמש באתר ו/או למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העוסק ו/או מי מטעמו, והם משחררים את העוסק ומי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור.
 9. במקרים שאינם בשליטתו של העוסק ו/או הנובעים מכח עליון, העוסק לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין אם המידע שבידיו יאבד.
 10. העוסק יהא רשאי לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש באתר שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

11. דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על פרשנותו ו/או על השימוש באתר ו/או על ההזמנה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובעים מאלה, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
עגלת קניות